privacyreglement

Bureau Hoofdstuk hanteert het volgende privacyreglement

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Bureau Hoofdstuk zijn verstrekt.
 2. Bureau Hoofdstuk hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Bureau Hoofdstuk verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De directie van Bureau Hoofdstuk is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
 4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is en melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP.

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bureau Hoofdstuk dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Bureau Hoofdstuk benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens die door Bureau Hoofdstuk in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Bureau Hoofdstuk betreffen – niet limitatief:
  1. naw gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;
  2. persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, burger servicenummer (BSN);
  3. persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 5 van dit privacyreglement;
  4. (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;
  5. (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;
  6. gegevens die verband houden met de diensten van Bureau Hoofdstuk, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

Artikel 3 Doeleinden gebruik 

 1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Bureau Hoofdstuk verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:  
 • de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
 • deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
 • cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Bureau Hoofdstuk;
 • cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Bureau Hoofdstuk;
 • met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven/ uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
 • cliënten en opdrachtgevers, – en/of overige (werk gerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;
 • cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Bureau Hoofdstuk aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
 • de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
 • cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Bureau Hoofdstuk;
 • cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Bureau Hoofdstuk;
 • cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Bureau Hoofdstuk van belang zijn;
 • de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren;
 • het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Bureau Hoofdstuk;
 • cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Bureau Hoofdstuk te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
 • cliënten en opdrachtgevers periodiek één of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
 • cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Bureau Hoofdstuk zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • 2. Door zich bij Bureau Hoofdstuk in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Bureau Hoofdstuk het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Bureau Hoofdstuk.
  3. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Bureau Hoofdstuk. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@hoofdstuk.nl.

  4. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Bureau Hoofdstuk om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@hoofdstuk.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

  Artikel 4 Bewaartermijn 

  1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.
  2. Bureau Hoofdstuk bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
  3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

  Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden/ openbaar maken gegevens 

  1. Bureau Hoofdstuk verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
   a. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
   b. Bureau Hoofdstuk daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
   c. 
   dit naar het oordeel van Bureau Hoofdstuk noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
   d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken. 
  1. Bureau Hoofdstuk zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
  2. Bureau Hoofdstuk registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
  3. Bureau Hoofdstuk heeft procedures opgesteld voor de beveiliging van fysieke en digitale persoonsgegevens en toegangsbeperkingen ingesteld voor het digitale systeem. Bureau Hoofdstuk spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Medewerkers bij Bureau Hoofdstuk, die namens Bureau Hoofdstuk geautoriseerde toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudings-beding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.  
  4. De directie van Bureau Hoofdstuk is het bevoegd gezag ter zake autorisatie-toekenning. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

  Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

 • de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Bureau Hoofdstuk stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.  
  1. Bureau Hoofdstuk verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover
   • dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
   • Bureau Hoofdstuk daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht;
   • dit naar oordeel van [naam lid] noodzakelijk om haar rechten en/of eigendom te beschermen.

  Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

  Bureau Hoofdstuk verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

  Artikel 7 Website 

  1. Bureau Hoofdstuk is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.hoofdstuk.nl.
  2. De website van Bureau Hoofdstuk is openbaar toegankelijk.
  3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Bureau Hoofdstuk bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Bureau Hoofdstuk door te geven.

  Artikel 8 Verwijzingen en links 

  De website van Bureau Hoofdstuk kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Bureau Hoofdstuk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Bureau Hoofdstuk raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

  Artikel 9 Gebruik logbestanden

  De website van Bureau Hoofdstuk verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Bureau Hoofdstuk, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Bureau Hoofdstuk te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

  Artikel 10 Cookies 

  1. Bureau Hoofdstuk maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
  2. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  3. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

  1. Ondanks de door Bureau Hoofdstuk genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Bureau Hoofdstuk kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  2. Bureau Hoofdstuk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Bureau Hoofdstuk niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

   Artikel 12 Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van Bureau Hoofdstuk voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
  2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.
  3. De aansprakelijkheid van Bureau Hoofdstuk zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

  Artikel 13 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming 

  1. Cliënten en opdrachtgevers hebben het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunnen zij Bureau Hoofdstuk op elk gewenst moment via info@hoofdstuk.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Bureau Hoofdstuk van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is: Eeuwigelaan 3, 1861 CL Bergen NH.

  De verantwoordelijke binnen Bureau Hoofdstuk draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

  1. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment Bureau Hoofdstuk via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.

  Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

  – De gegevens feitelijk onjuist zijn;

  – De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;

  – De gegevens niet ter zake dienend zijn;

  – De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

  Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Bureau Hoofdstuk de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkenen alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

  Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet Bureau Hoofdstuk aan een verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

  1. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
  2. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp).
  3. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

  Artikel 14 Vragen, opmerkingen en klachten 

  Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit privacyreglement en de manier waarop Bureau Hoofdstuk zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, of indien er andere redenen tot klagen zijn, kan hij of zij deze per e-mail aan Bureau Hoofdstuk kenbaar maken via info@hoofdstuk.nl, dan wel door een brief te sturen: Eeuwigelaan 3, 1861 CL Bergen NH.

  Artikel 15 Aanpassen privacyreglement

  1. Bureau Hoofdstuk heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van Bureau Hoofdstuk.
  2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.